Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Content Marketing

Nguyễn Ngọc Khánh

Kinh nghiệm: 2 năm

Biên Tập Viên

Đặng Văn Quốc

Kinh nghiệm: 7 năm

Biên Tập Viên

Đinh Thiên Tây

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Biên Tập Viên/phóng Viên

Phạm Thị Kiều Oanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Biên Tập Viên Truyền Hình

Cù Thị Gấm

Kinh nghiệm: 3 năm

Biên Tập Viên

Diễm Hồng

Kinh nghiệm: 1 năm

Hành Chính - Văn Phòng

Nguyễn Bích Diệp

Kinh nghiệm: 2 năm

Biên Tập Viên Nội Dung

Lê Thị Yến Nhi

Kinh nghiệm: 2 năm

Biên Tập Viên

Nguyễn Minh Huy Thắng

Kinh nghiệm: 18 năm

Content Marketing

Nguyễn Thị Thu Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Biên Tập Viên

Phạm Thùy Dương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Biên Tập Viên/content Marketing

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh nghiệm: 5 năm