Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Văn Thiệu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh Và Hỗ Trợ Khách Hàng

Ninh Tiến Thành

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Data Entry

Trần Thị Minh Thư

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhìn Viên Kinh Doanh

Lê Thị Hảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kế Toán Viên,nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Tài Chính

Dương Ngọc Tín

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Huỳnh Minh Yên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Ngoc Han Duong

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nguyên Nhân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phan Minh Bảo Ngọc

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Mạc Anh Tiến

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ Đại Diện Kinh Doanh

Nguyễn Đức Danh

Kinh nghiệm: 2 năm