Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Đăng Khoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Graphic Designer

Thủy Ngô

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Lê Anh Tuấn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thiết Kế Đồ Họa

Hoàng Anh Tú

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Đỗ Văn Hùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Phạm Xuân Tùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Nguyễn Quang Duy Tín

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Bảo Hânn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Trịnh Hồ Thịnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Thanh Quang

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Phạm Xuân Tùng

Kinh nghiệm: 4 năm