Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ

Nguyễn Đức Đại

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên QA

Đặng Văn Hạnh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Xuân Hảo

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Cơ Khí

Nguyễn Hoàng Nhựt Phi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Phạm Đại

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Nguyễn Minh Dương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Đoàn Đông Hồ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Lê Ngọc Toán

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hse/ Iso/ Môi Trường

Nguyễn Song Minh Nguyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Nguyễn Quang Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Lập Trình

Hùng Chí Giang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm