Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thay Thế Linh Kiện

Lê Tiến Đạt

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại

Phạm Văn Toàn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Triệu Minh Phương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Sữa Chữa Điện Thoại

Hoàng Kiên Quang

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại

Nguyễn Văn Khoa

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Sửa Chữa Smatphon

Nguyễn Thế Phát

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Vũ Anh Đức

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Sữa Chữa Điện Thoại

Dư Kỹ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT

Nguyễn Ngọc Tuấn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật ô Tô

Nguyễn Thành Luân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm