Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Technical Sale, R&d, QA/QC

Phạm Đoàn Minh Tú

Kinh nghiệm: 1 năm

Sale

Mai Viết Hào

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Customer Service; Technical Sales

Le Anh Duy

Kinh nghiệm: 3 năm