Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trường Nhóm/ Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Phương Doanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Xây Dựng

Nguyễn Vinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Xây Dựng, Nội Thất

Nguyễn Bá Thuận

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Xây Dựng, Thiết Kế, Nội Thất

Dương Quốc Lương

Kinh nghiệm: 1 năm

Thực Tập Sinh/nhân Viên

Hoàng Hậu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Văn Trọng Thạo

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Đỗ Hữu Kiên

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Ngọ Việt Huy

Kinh nghiệm: 6 năm

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Lữ Hồng Cảnh

Kinh nghiệm: 8 năm

Kĩ Sư Xây Dựng

Nguyễn Văn Thuận

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình

Phạm Ngọc Chức

Kinh nghiệm: 4 năm