Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Văn Vũ

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Nhóm Hoặc Nhân Viên

Hoàng Minh Tuấn

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Xuân Ty

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kiểm Toán Xây Dựng Cơ Bản

Bùi Thị Diệp

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Huy Thành

Kinh nghiệm: 6 năm

Quản Lý Dự án Xây Dựng

Ngô Tấn Đạt

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng/ Quản Lý Dự án

Võ Quang Trường Thi

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Hoàng Thành

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Dự Toán, Hồ Sơ Thầu, Quản Lý Dự án

Phạm Thị Huệ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng/ Quản Lý Dự án

Trần Phương

Kinh nghiệm: 2 năm