Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Import - Export Manager/ Deputy

Võ Thị Thanh Thủy

Kinh nghiệm: 6 năm

Project Manager

Nguyễn Thế Duy

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng / Phó Phòng Marketing - Project Manager

Nguyễn Tiến Huân

Kinh nghiệm: 9 năm

Project And Maintenance Manager

Vũ Đức Cường

Kinh nghiệm: 5 năm

Assistant Manager Hoặc Supersisor

Đỗ Chí Thanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Events Manager

Minh Nguyen

Kinh nghiệm: 11 năm

Project Manager

Thái Quang thể 

Kinh nghiệm: 15 năm

Machine Building Technology

Điền Văn Hùng

Kinh nghiệm: 12 năm

Digital/marketing Manager

Phan Ngọc Thịnh

Kinh nghiệm: 7 năm

Project Manager

Nguyễn Mạnh Cường

Kinh nghiệm: 12 năm

Manufacturing Engineering Manager

Nguyễn Hồng Sơn

Kinh nghiệm: 11 năm