Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Diễm Huỳnh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Công Vĩnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Hành Chính Văn Phòng/ Nhân Sự

Nguyễn Thị Hằng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phan Minh Bảo Ngọc

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Hoàng Thị Phương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Mạc Anh Tiến

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Trần Thị Hòa

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Hoàng Thị Thanh Thảo

Kinh nghiệm: 3 năm

Hành Chính Nhân Sự, Nhân Viên Nhân Sự

Huỳnh Thị Bảo Nhi

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng - Nhân Sự

Cao Thị Mỹ Nga

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Dung Ninh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trưởng Phòng Nhân Sự

Phạm Xuân Dương

Kinh nghiệm: 10 năm