Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Phạm Thị Ngọc Dung

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân

Đinh Thu Trang

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lê Khắc Thành

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Trần Thị Thoan

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trưởng Phòng Kế Hoạch/sản Xuất

Phạm Thị Thu Nguyệt

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Hướng

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Trần Thị Thu Trang

Kinh nghiệm: 12 năm

Phó Phòng Nhân Sự

Nguyễn Minh Phúc

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Nhân Sự

Trần Thị Thu Thủy

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Phòng Nhân Sự

Võ Nguyễn Phúc Sinh

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Phòng Nhân Sự

Lê Thị Bích Hải

Kinh nghiệm: 12 năm