Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Page Face/ Marketing

Nguyễn Hoàng Bách

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Sơ Của Nguyễn Như Quỳnh Marketing Online

Nguyễn Như Quỳnh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Seo ( Website,facebook Ads).

Tuấn Hoàng

Kinh nghiệm: 1 năm