Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên IT Phần Cứng, Mạng

Thái Quang Minh

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Phương Oanh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên IT Hệ Thống

Tăng Minh Long

Kinh nghiệm: 2 năm

Digital Marketing

Vũ Ngọc Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật IT Phần Cứng/mạng

Nguyen Van Nha

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật IT Phần Cứng Mạng

Đỗ Sơn Dương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên IT

Hồ Nguyễn Long Sanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật IT

Hà Tuấn Dương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT Phần Mềm

Nguyễn Hữu My

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT Phần Mềm

Trịnh Thị Thanh Nữ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT Mạng Máy Tính

Trần Hữu Đạt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT/ Kỹ Thuật

Nguyễn Văn Hảo

Kinh nghiệm: 10 năm