Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Cad/cam CNC

Đặng Ngọc Danh

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Văn Nhân

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Xuân Hảo

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Phạm Đại

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lê Hòa

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Đoàn Đông Hồ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giám Đốc/trưởng Phòng Sản Xuất

Nguyễn Bảo Cường

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Võ Huy Quang

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Nguyễn Quang Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Nguyễn Hoàng Phi

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh ô Tô

Nguyễn Tấn Xuân Trường

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Cơ Khí

Hồ Văn Dân

Kinh nghiệm: 3 năm