Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lê Thị Hà Quyên

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng / Giám Đốc Kinh Doanh

Nguyễn Yên Tú

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng, Phó Phòng

Đặng Hữu Sơn

Kinh nghiệm: 11 năm

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kinh nghiệm: 19 năm

Nhân Viên Kinh Doanh / Trợ Lý Phòng Thu Mua

Hoàng Văn Giám

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Ngô Nguyễn Mạnh Tuấn

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Dương Văn Hưng

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu 

Lưu Hạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Tô Văn Nha

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Mạnh Hùng

Kinh nghiệm: 3 năm