Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng / Giám Đốc Kinh Doanh

Nguyễn Yên Tú

Kinh nghiệm: 10 năm

Giám Đốc Điều Hành

Tuấn Vũ Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Ngô Nguyễn Mạnh Tuấn

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Dương Văn Hưng

Kinh nghiệm: 6 năm

Marketing Manager

Niran Nguyễn

Kinh nghiệm: 2 năm

Giám Đốc/ Quản Lý Bán Hàng

Phùng Vĩ Đạo

Kinh nghiệm: 12 năm

Giám Đóc Chi Nhánh Dịch Vụ Bảo Vệ

Nguyễn Ngọc Thu

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Đốc Kinh Doanh

Dương Đình Hiệu

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Dương Thị Thuỳ Trang

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Đốc Kinh Doanh

Nguyễn Tiền Phong

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Diệu Linh

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Pkd / Giám Đốc Kinh Doanh

Hoàng Duy Tùng

Kinh nghiệm: 12 năm