Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Xây Dựng

Chung Thanh Cao

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Lê Vũ Hưng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Trần Hùng Mạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Xây Dựng

Văn Trần Bá Tâm

Kinh nghiệm: 13 năm

Hồ Sơ Của Thanh Tran

Thanh Tran

Kinh nghiệm: 5 năm

Technical Support-customer Support

Đào Mạnh Tùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Giám Sát

Cao Đặng Tuấn Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thụât Xây Dựng

Trần Văn Tín

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Xây Dựng - Qs

Nguyễn Viết Xuyến

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên

Lê Thị Thu Hường

Kinh nghiệm: 8 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Danh Thanh Thiên

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Ngô Phú Diễn

Kinh nghiệm: 17 năm