Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/ Quan Hệ Quốc Tế

Huỳnh Thị Bảo Nhi

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Quỳnh Phương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên

Lê Quỳnh Anh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự/ Văn Phòng

Lê Thị Ngọc Cẩm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Huyền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Phi Công

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lý Thị Hải Hậu

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Thái Thanh Trang

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Nguyễn Tuấn Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm