Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Văn Phòng/hành Chính - Nhân Sự

Đặng Thị Kim Như

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý Văn Phòng

Trần Thị Minh Chi

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính-nhân Sự

Lê Ngọc Phương Anh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Và Nhân Viên Kích Hạt Xốp

Quách Văn Phước

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Chung

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Vương Thị Bắc

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lâm Mỹ Viên

Kinh nghiệm: 8 năm