Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Văn Phòng, Hành Chính

Vũ Thị Kim Hoa

Kinh nghiệm: 18 năm

Chuyên Viên - Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Kim Liễu

Kinh nghiệm: 17 năm

Nhân Viên Văn Phòng/hành Chính - Nhân Sự

Đặng Thị Kim Như

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Thị Hồng Mận

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thanh Liêm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Thị Hằng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Dương Hoàng Duy

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Hoàng Hoanh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Thu Thuý

Kinh nghiệm: 1 năm