Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Bán Thời Gian

Thùy Dương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Hoàng Long

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Kim Phụng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Hoàng Tân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Phan Đức Tiến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Lê Thị Minh Trang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Khánh Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Võ Mỹ Duyên

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian Tại Nhà

Kim Thị Diễm Trinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Khánh Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Yến Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Đăng Khoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm