Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kế Toán Bán Thời Gian

Trần Thị Thanh Phượng

Kinh nghiệm: 15 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian Tại Nhà

Lê Thị Thúy Hoài

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Hà Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Trương Đức Thiện

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Thị Thắm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Trần Đặng Minh Khang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Vũ Đạt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng Bán Thời Gian

Hoàng Lê

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Lê Minh Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Hồng Hảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Lê Huỳnh Thanh Trâm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm