Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Cầu Đường

Huỳnh Văn Nhĩ

Kinh nghiệm: 11 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Bùi Minh Huy

Kinh nghiệm: 11 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nhữ Văn Khoa

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Xây Dựng / Tư Vấn Giám Sát

Nguyễn Quốc Tuấn

Kinh nghiệm: 5 năm

Quản Lý Dự án

Nguyễn Văn Quang

Kinh nghiệm: 20 năm

Giám Đốc Dự án - Chỉ Huy Trưởng Cấp I

Nguyễn Đăng Khoa

Kinh nghiệm: 11 năm

Kỹ Sư Xây Dựng - Quản Lý Dự án Xây Dựng

Leong Quang Vinh

Kinh nghiệm: 8 năm

Kĩ Sư Xây Dựng

Luận Vũ Đức

Kinh nghiệm: 15 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Trần Văn Tạo

Kinh nghiệm: 9 năm

Giám Sát Thi Công

Phạm Văn Đường

Kinh nghiệm: 6 năm

Giám Sát Kinh Doanh

Lê Văn Nhựt

Kinh nghiệm: 4 năm