Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng/thư Ký Trợ Lý

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Văn Phòng, Thư Ký Trợ Lý (biết Tiếng Trung)

Nguyễn Thị Huyền Sang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/thư Ký- Trợ Lý/bán Hàng

Phan Thị Hương Giang

Kinh nghiệm: 1 năm