Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Ngọc Hòa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Hồng Thủy

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Điều Phối 

Phạm Thị Phương Thanh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Việt Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Điều Phối Viên

Đặng Hữu Nhân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Điều Phối Giao Hàng

Đỗ Thị Thu Hiền

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trương Như Hảo

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Huỳnh Thị Mai Sang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Huỳnh Thị Mai Sang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Vũ Thị Lan

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Hoàng Phương

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng

Đoàn Thị Yến Vi

Kinh nghiệm: 2 năm