Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Tiến

Kinh nghiệm: 21 năm

Trưởng Phó Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Nguyễn Hùng Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Nhân Sự

Lê Thị Mai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Đỗ Thị Hoàng Uyên

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hoàng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng

Lê Thị Kiều Loan

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Vũ Luận

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Võ Thị Hằng Nga

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Tư Vấn / Chăm Sóc Khách Hàng

Cao Như Hoa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng

Ngô Phúc Toản

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lê Thị Minh Nguyệt

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Bích Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm