Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Ngô Thành Đạt

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Hoàng Hải

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Mai Thị Ngọc Tuyền

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạch Công

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Văn Khánh

Kinh nghiệm: 2 năm

Kế Toán Viên

Dương Ngọc Hân

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Đại

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán / Nhân Viên Hành Chính

Đỗ Thị Liễu

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đoàn Thị Linh Nhi

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đình Tiến

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giám Sát Thi Công Nội Thất Công Trình

Nguyễn Minh Phước

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đặng Hồng Phúc

Kinh nghiệm: 2 năm