Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

PR Manager

Nguyễn Hà Trung

Kinh nghiệm: 5 năm

Applying For Digital Marketing Executive

Trần Văn Bảo

Kinh nghiệm: 1 năm