Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Lái Xe

Phạm Thanh Phong

Kinh nghiệm: 8 năm

Tài Xế Lái Xe Dấu B2

Đào Thành Trung Nguyên

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Lái Xe

Trần Ngọc Vương

Kinh nghiệm: 17 năm

Nhân Viên Lái Xe

Lê Hải

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Lái Xe

Phùng Văn Thắng

Kinh nghiệm: 8 năm

Tài Xế Dấu B2

Lê Thành Nhân

Kinh nghiệm: 2 năm

Tài Xế Lái Xe

Nguyễn Văn Bé Liền

Kinh nghiệm: 2 năm

Tài Xế Lái Xe Bằng B2

Nguyễn Ngọc Kỳ Tài

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Hoàng Thanh Minh

Kinh nghiệm: 4 năm

Tài Xế Lái Xe

Châu Kế Tổ

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Lái Xe Chở Sếp

Nguyễn Xuân Quang

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Pháp Lý

Nguyễn Tấn Triều

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm