Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Vũ Bảo Ngọc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phó Phòng Hành Chính

Phan Văn Quỳnh

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Đào Thị Hiền

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Kim Liên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Thanh Hoài

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Bích Diệp

Kinh nghiệm: 15 năm

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Mai Thị Tiên

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Dương Thị Cẩm Lanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Thị Nụ

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên Hành Chinh Văn Phòng

Ngô Thị Huệ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Nhứt

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Thị Thu

Kinh nghiệm: 3 năm