Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên IT

Võ Tấn Vương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên IT Phần Cứng / Mạng

Nguyễn Văn Tính

Kinh nghiệm: 6 năm

Chuyên Viên IT

Vũ Văn Tùng

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên IT

Lê Hồng Trường

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên IT

Nguyễn Thành Phát

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên IT - Quản Trị Mạng

Trương Thanh Bạch

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Quan Hệ Đối Ngoại

Võ Hoàng Minh Nhật

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên IT Phần Mềm

Hoàng Minh Khuê

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên IT

Nguyễn Phạm Nhật Thanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên IT Phần Cứng / Mạng

Hoàng Văn Phong

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên IT Phần Cứng, Mạng

Nguyễn Đình San

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên IT Helpdesk-network-support

Lại Trần Phương

Kinh nghiệm: 12 năm