Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Sales Manager

Khuất Nguyên Ngọc

Kinh nghiệm: 11 năm

Sales Manager

Đoàn Đình Việt Nguyên

Kinh nghiệm: 15 năm

Area Sales Manager

Nguyễn Văn Bách

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Sales Manager

Nguyen Trong Hung

Kinh nghiệm: 5 năm

Sales Manager

Lê Lộc Vũ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Business Development Manager

Trần Minh Trung

Kinh nghiệm: 4 năm

Manager Customer Service Logistics

Hoàng Thị Ngoan

Kinh nghiệm: 10 năm

Sales Manager

Trần Ngọc Diễm

Kinh nghiệm: 18 năm

Sales Manager

Nguyễn Văn Hợi

Kinh nghiệm: 6 năm

Area Sales Manager -

Nguyễn Thanh Duy

Kinh nghiệm: 6 năm

English Teacher

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Sales Manager

Truong Minh Trang

Kinh nghiệm: 8 năm